Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van der Zuiden Installatietechniek

1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Van der Zuiden Installatietechniek, gevestigd te Delft. 1.2. Door gebruik te maken van de diensten van Van der Zuiden Installatietechniek, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Offertes en Overeenkomsten 2.1. Alle offertes van Van der Zuiden Installatietechniek zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. 2.2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Van der Zuiden Installatietechniek of zodra met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

3. Prijzen en Betaling 3.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 3.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is een rente van 2% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

4. Uitvoering van de Werkzaamheden 4.1. Van der Zuiden Installatietechniek zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 4.2. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van der Zuiden Installatietechniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van der Zuiden Installatietechniek worden verstrekt.

5. Aansprakelijkheid 5.1. Van der Zuiden Installatietechniek is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Van der Zuiden Installatietechniek. 5.2. Van der Zuiden Installatietechniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Garantie 6.1. Van der Zuiden Installatietechniek garandeert dat de uitgevoerde werkzaamheden gedurende een periode van drie maanden na uitvoering vrij zijn van gebreken. 6.2. Indien binnen de garantietermijn gebreken aan het geleverde werk ontstaan, zal Van der Zuiden Installatietechniek deze gebreken kosteloos herstellen.

7. Annulering en Wijziging 7.1. De klant kan de overeenkomst annuleren of wijzigen, mits dit schriftelijk gebeurt en Van der Zuiden Installatietechniek hiermee instemt. 7.2. In geval van annulering van de overeenkomst door de klant is deze gehouden aan Van der Zuiden Installatietechniek alle reeds gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen 8.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van der Zuiden Installatietechniek partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 8.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van der Zuiden Installatietechniek is gevestigd.

9. Contact Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website of via e-mail op info@vanderzuiden.nl.